Japan Gastroenterological Endoscopy Society

WELCOME TO JGES Homepage

  1. TOP
  2. English
  3. Publication
  4. JGES Guidelines

JGES Guidelines

Guidelines for standardizing cleansing and disinfection of gastrointestinal endoscopes

Ryuichi Iwakiri, Kiyohito Tanaka, Takuji Gotoda, Shiro Oka, Takao Ohtsuka, Yasuhisa Sakata, Toshimi Chiba, Kazuhide Higuchi, Hironori Masuyama, Ryoichi Nozaki, Koji Matsuda, Nobuyuki Shimono, Kazuma Fujimoto, Hisao Tajiri
Article first published online: 26 June 2019 | DOI: 10.1111/den.13474
Dig. Endosc2019; 31: 477-497


 Clinical practice guidelines for peroral endoscopic myotomy
Haruhiro Inoue, Hironari Shiwaku, Katsuhiko Iwakiri, Manabu Onimaru, Yasutoshi Kobayashi, Hitomi Minami, Hiroki Sato, Seigo Kitano, Ryuichi Iwakiri, Nobuo Omura, Kazunari Murakami, Norio Fukami, Kazuma Fujimoto, Hisao Tajiri
Article first published online: 19 July 2018 | DOI: 10.1111/den.13239
Dig. Endosc2018; 30: 563-579


Guidelines for Gastroenterological Endoscopy in Patients Undergoing Antithrombotic Treatment: 2017 Appendix on Anticoagulants Including Direct Oral Anticoagulants
Mototsugu Kato, Noriya Uedo, Seiji Hokimoto, Masahiro Ieko, Kazuhide Higuchi, Kazunari Murakami, Kazuma Fujimoto
Article first published online: 07 May 2018 | DOI: 10.1111/den.13184
Dig. Endosc2018; 30: 433-440


JGES guidelines for endoscopic papillary large balloon dilation
Takao Itoi, Shomei Ryozawa, Akio Katanuma, Yoshinobu Okabe, Hironori Kato, Jun Horaguchi, Takayoshi Tsuchiya, Takuji Gotoda, Naotaka Fujita, Kenjiro Yasuda, Yoshinori Igarashi and Kazuma Fujimoto
Article first published online: 07 February 2018 | DOI: 10.1111/den.13029
Dig. Endosc. 2018; 30: 293-309


JGES guidelines for endoscopic sphincterotomy
Shomei Ryozawa, Takao Itoi, Akio Katanuma, Yoshinobu Okabe, Hironari Kato, Jun Horaguchi, Naotaka Fujita, Kenjiro Yasuda, Toshio Tsuyuguchi, Kazuma Fujimoto
Article first published online: 16 December 2017 | DOI: 10.1111/den.13001
Dig. Endosc. 2018; 30: 149-173


Clinical Practice Guideline for Enteroscopy
Hironori Yamamoto, Haruhiko Ogata, Takayuki Matsumoto, Naoki Ohmiya, Kazuo Ohtsuka, Kenji Watanabe, Tomonori Yano, Toshiyuki Matsui, Kazuhide Higuchi, Tetsuya Nakamura and Kazuma Fujimoto
Article first published online: 9 JUN 2017 | DOI: 10.1111/den.12883
Dig. Endosc. 2017; 29: 519–546


Guidelines for endoscopic management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding
Mitsuhiro Fujishiro, Mikitaka Iguchi, Naomi Kakushima, Motohiko Kato, Yasuhisa Sakata, Shu Hoteya,Mikinori Kataoka, Shunji Shimaoka, Naohisa Yahagi and Kazuma Fujimoto
Article first published online: 5 APR 2016 | DOI: 10.1111/den.12639
Dig. Endosc. 2016; 28: 363–378


Guidelines for endoscopic submucosal dissection and endoscopic mucosal resection for early gastric cancer
Hiroyuki Ono, Kenshi Yao, Mitsuhiro Fujishiro, Ichiro Oda, Satoshi Nimura, Naohisa Yahagi, Hiroyasu Iishi, Masashi Oka, Yoichi Ajioka, Masao Ichinose and Toshiyuki Matsui
Article first published online: 4 OCT 2015 | DOI: 10.1111/den.12518
Dig. Endosc. 2016; 28: 3–15


Guidelines for sedation in gastroenterological endoscopy
Katsutoshi Obara, Ken Haruma, Atsushi Irisawa, Mitsuru Kaise, Takuji Gotoda, Masanori Sugiyama, Satoshi Tanabe, Akira Horiuchi, Naotaka Fujita, Makoto Ozaki, Masahiro Yoshida, Toshiyuki Matsui, Masao Ichinose and Michio Kaminishi
Article first published online: 14 APR 2015 | DOI: 10.1111–den.12464
Dig. Endosc. 2015; 27: 435–449


JGES guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection
Shinji Tanaka, Hiroshi Kashida, Yutaka Saito, Naohisa Yahagi, Hiroo Yamano, Shoichi Saito, Takashi Hisabe, Takashi Yao, Masahiko Watanabe, Masahiro Yoshida, Shin-ei Kudo, Osamu Tsuruta, Ken-ichi Sugihara, Toshiaki Watanabe, Yusuke Saitoh, Masahiro Igarashi, Takashi Toyonaga, Yoichi Ajioka, Masao Ichinose, Toshiyuki Matsui, Akira Sugita, Kentaro Sugano, Kazuma Fujimoto and Hisao Tajiri
Article first published online: 5 MAR 2015 | DOI: 10.1111/den.12456
Dig. Endosc. 2015; 27: 417–434


Guidelines for gastroenterological endoscopy in patients undergoing antithrombotic treatment
Kazuma Fujimoto, Mitsuhiro Fujishiro, Mototsugu Kato, Kazuhide Higuchi, Ryuichi Iwakiri, Choitsu Sakamoto, Shinichiro Uchiyama, Atsunori Kashiwagi, Hisao Ogawa, Kazunari Murakami, Tetsuya Mine, Junji Yoshino, Yoshikazu Kinoshita, Masao Ichinose and Toshiyuki Matsui
Article first published online: 12 NOV 2013 | DOI: 10.1111/den.12183
Dig. Endosc. 2014; 26: 1–14